Mortis - Czarodzieje 1939

Pełna wersja: „Mugole, ich życie i zwyczaje” - Amanda Brix | Podręcznik do Mugoloznawstwa
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
[Obrazek: E3QQe3S.jpg]
Dostęp: podręcznik na start dla uczniów, Hogwart, Biblioteka magiczna, Esy i Floresy, Scrivenshaft

MUGOLE - ICH ŻYCIE I ZWYCZAJE
Amanda Brix


Spis treści


I Wstęp do mugoloznawstwa

Definicje, Istotność mugoloznawstwa, Przydatne zaklęcia.

II Przygotowanie do Standardowych Umiejętności Magicznych (SUMY)

Najważniejsze wydarzenia mugolskiej historii, Pochodzenie odmugolskie, Status krwi a zdolności magiczne, Mugole w świetle prawa czarodziejskiego.

III Przygotowanie do Okropnie Wyczerpujących Testów Magicznych (OWUTEMY)

Życie codzienne mugoli, Edukacja mugoli w Wielkiej Brytanii, Mugolskie tradycje i zwyczaje, Wynalazki mugolskie.


I Wstęp do mugoloznawstwa

Na kartach tego podręcznika autor chciałby przybliżyć czytającym go młodym czarodziejom świat, o którym wielu z nich nie ma pojęcia, choć ten otacza ich ze wszystkich stron, wpływając na ich własne życia. Chodzi, rzecz jasna, o świat niemagiczny - pełen osób, które nie posiadają zdolności czarowania, a które nazywamy mugolami. Celem tej książki będzie zapoznanie młodych adeptów sztuki magicznej z sylwetkami mugoli, którzy dokonali ogromnych przełomów na przestrzeni dziejów, z wydarzeniami, które zmieniły bieg historii, a także wynalazkami, które częściowo i czarodzieje mugolom zawdzięczają. Podjęta zostanie również próba wyjaśnienia jakie są i skąd tak naprawdę biorą się różnice pomiędzy społeczeństwami magicznym i niemagicznym.

Mugoloznawstwo to przedmiot, który opowiada o codzienności mugoli, ich stylu życia i sposobach na radzenie sobie ze światem bez użycia magii. Na lekcji mugoloznawstwa uczniowie mają okazję dowiedzieć się więcej na temat niemagicznego świata, a szczególnie - niemagicznej społeczności Wielkiej Brytanii, a także poznać technologiczne osiągnięcia pozbawionych magicznych zdolności wynalazców.

Istotność mugoloznawstwa jako dziedziny naukowej

Choć czytający tą książkę uczniowie są czarodziejami, to niejednokrotnie swoim życiu będą mieli okazję do zetknięcia się z mugolami i ich światem. Niezależnie od tego, jakie mają poglądy i zapatrywania na kwestię współpracy z niemagicznym społeczeństwem naszego kraju, bez względu na zainteresowania zwyczajami, technologiami i osiągnięciami pozbawionych czarodziejskich zdolności osób, wiedza na temat owych, nawet w zupełnie podstawowym wymiarze, może okazać się w stu procentach niezbędna. Wiedza o mugolach jest szczególnie przydatna przy zachowywaniu pozorów niemagiczności poruszając się w niemagicznym świecie, co wcale nie jest tak proste, jak niektórym mogłoby się wydawać. Wiele ścieżek kariery magicznej opiera się na znajomości mugolskiego sposobu myślenia i rozwiązywania problemów. A czy Ty, drogi czytelniku, potrafisz wskazać przykłady zawodów, w których mugoloznawstwo odgrywa kluczową rolę?

Przydatne zaklęcia

Chociaż mugoloznawstwo skupia się głównie na nauce o niemagicznej historii świata oraz życiu jego niemagicznych mieszkańców, to warto pamiętać, że jako czarodzieje mamy obowiązek poprawnie z mugolami obcować. Oznacza to utrzymywanie tajności magicznego społeczeństwa, co wiąże się z okazjonalnym używaniem czarów ukrywających lub modyfikujących wspomnienia. Ministerstwo Magii oddelegowuje do zajmowania się wymazywaniem niepożądanych wspomnień specjalny oddział Amnezjatorów, każdy czarodziej powinien jednak być w stanie skutecznie ukrywać się przed okiem mugoli, do czego może posłużyć chociażby zaklęcie, które przedstawimy w tym rozdziale - Repello muggoletum.

 • Repello muggletum - Sprawia, że dany przedmiot jest zupełnie niedostrzegalny dla mugoli i istot niemagicznych. Nie oznacza to jednak, że nie mogą się one o niego potknąć, chociaż nie zaczną zauważać go nawet, jeśli faktycznie tak się stanie.

II Przygotowanie do Standardowych Umiejętności Magicznych

W nadchodzących rozdziałach uczeń zapoznający się z mugoloznawstwem, opierając się na informacjach ze wstępu książki, będzie mógł zapoznać się z podstawową wiedzą wymaganą, by móc podejść do egzaminu Standardowych Umiejętności Magicznych z tego przedmiotu. Zebrane w tym podsumowaniu nauki są warte przyswojenia także dlatego, że wiele z nich odnosi się też bezpośrednio do życia czarodziejów dawniej oraz dziś, takie jak chociażby najważniejsze daty z historii świata, która choć mugolska z natury, miała ogromny wpływ również na wszystkie magiczne społeczności. Poniższe tematy zawierają podstawę programową przeznaczoną na pięć pierwszych lat nauki szkolnej.

Najważniejsze wydarzenia mugolskiej historii

Społeczeństwa magiczne i czarodziejskie żyją obok siebie, są od siebie nawzajem odseparowane w znacznym stopniu, ale też nie należy zapominać o tym, jak na przestrzeni dziejów oddziaływały pomiędzy sobą, kształtując jedno drugie kolejnymi wydarzeniami, rewolucjami i zmianami. Warto pamiętać również, że początku cywilizacji były wspólne dla czarodziei i mugoli, co dowodzi, że oba te społeczeństwa są ze sobą niepodważalnie związane i nadal wykonalne jest ich pokojowe współistnienie. W pewnym momencie dziejów jednak doszło do rozłamu, przez co obecnie tak ciężko jest wyobrazić sobie ponowne połączenie tych dwóch grup w jedną, ludzką cywilizację. W wyniku odseparowania się czarodziejów, mugole coraz bardziej obawiali się magii, której nie rozumieli, co zakończyło się wiekami wzajemnej nienawiści, krwawych mordów, aż wreszcie - ustanowieniem niepodważalnego Kodeksu Tajności, o którym będziemy jeszcze mówić w dalszej części tego podręcznika. Póki co zajmiemy się jednak historia świata mugolskiego, która u swych korzeni może być nazywana po prostu historią powszechną - taką, w której tworzeniu brali udział również czarodzieje. Z biegiem czasu czarodziejów będzie w niej jednak coraz mniej, tworząc własny odłam historii - historię magii.

 • 3500 r. p.n.e. - Powstanie miasta-państwa Sumerów w Mezopotamii

  Utworzenie pierwszych na świecie miast-państw zapoczątkowało rozwój cywilizacji miejskiej, opartej na uprawie ziemi, osiadłym trybie życia, specjalizacji produkcji rolnej i rzemieślniczej, kulturze pisma i monarchicznej teokratycznej władzy królów-kapłanów. Uzdolnieni magicznie sprawowali wtedy władzę, będąc autorytetem dla mugoli, którzy wykonywali ich wszystkie polecenia. Skończył się też okres koczowniczy w historii ludzkości.

 • VIII-V w. p.n.e. - Wielka kolonizacja grecka

  Skolonizowanie przez Hellenów wybrzeży Morza Śródziemnego zaznajomiło ich z wynalazkami cywilizacji starożytnego Wschodu (egipska architektura, mezopotamska matematyka, fenickie pismo i okręty wiosłowe, cypryjska technika wytopu żelaza, lidyjski wynalazek pieniądza jako ekwiwalentu wymiany) doprowadzając do rozpowszechnienia tych zdobyczy cywilizacji w Europie. Pojawiło się również pierwsze zwątpienie w boskość uzdolnionych magicznie, a świat zaczęto wyjaśniać przy pomocy nauki i filozofii.

 • 450/449 r. p.n.e. - Spisanie Prawa XII Tablic w Rzymie

  Prawo Dwunastu Tablic było pierwszym w Europie spisanym tekstem prawnym. Dla republiki rzymskiej było ono bazą trwałego filaru systemu ustrojowego, dla całego kontynentu zaś symbolicznym początkiem kultury opartej na idei prawa stanowionego.

 • 334-323 r. p.n.e. - Aleksander Wielki podbija Imperium Perskie

  Król Macedonii, Aleksander zwany Wielkim, podbił prawie cały Bliski Wchód podczas swoich rządów. Tak znaczne rozszerzenie kultury greckiej poszerzyło horyzonty geograficzne Europejczyków. Nabyte przez Aleksandra dobra ożywiły obieg handlowy między basenem Morza Śródziemnego a Dalekim Wschodem, powodując powstanie tak zwanego Jedwabnego Szlaku. Magia powoli przestawała być dla ludzi zagadką, a niektóre jej dziedziny zaczęły stawać się naukami, którymi parali się również mugolscy uczeni.

 • 380 r. - Chrześcijaństwo religią panującą Imperium Rzymskiego

  Cesarz Teodozjusz Wielki wprowadził w Imperium Rzymskim diametralne zmiany, ustanawiając chrześcijaństwo główną religią kraju. Wydarzenie to diametralnie zmieniło losy kościoła chrześcijańskiego w Europie, który z pozycji niegdyś prześladowanego wyznania awansował do pozycji ideowego monopolisty, prześladującego innowierców z pomocą władzy państwowej. Rozpoczął się okres współistnienia i rywalizacji kościoła i władzy świeckiej w Europie.

 • 476 r. - Obalenie ostatniego cesarza zachodnio-rzymskiego

  Germański wódz w służbie rzymskiej, Odoaker, obalił ostatniego z zachodnio-rzymskich cesarzy, co odegrało istotną rolę w budowaniu cywilizacji europejskiej. Kontynent pozostał odtąd rozbity politycznie między rywalizujące ze sobą, mniej lub bardziej trwałe, państwa. Ta rywalizacja w ogromnym stopniu wpłynęła na rozwój ideologii władzy, techniki, rozwiązań ustrojowych, społecznych i gospodarczych, co wpłynęło znacząco na późniejszą pozycję Europy na mapie świata.

 • 622 r. - Początek ery muzułmańskiej

  Era rozwoju islamu zaczyna się od ucieczki Mahometa z Mekki do Medyny, co jest symbolicznym początkiem masowego rozpowszechniania się tej religii wśród beduińskich plemion Półwyspu Arabskiego. Rozpoczynając swe podboje, Mahomet wywołał wielowiekową, nie zawsze militarną, ekspansję islamu na cały świat.

 • 711-714 r. - Podbicie państwa Wizygotów w Hiszpanii

  Dokonane przez Arabów, zapoczątkowując znaczny, arabski podbój Hiszpanii, która w X-XIII wieku stała się głównym miejscem spotkania kultury europejskiej z kulturą islamu - tą drogą Europa średniowieczna przyswoiła sobie od Arabów przejęte przez nich wcześniej zdobycze świata hellenistycznego - grecką filozofię, racjonalizm i medycynę.

 • 755 r. - Utworzenie Państwa Kościelnego

  Pepin Mały utworzy w Italii Państwo Kościelne z ziem odebranych Longobardom. Oddanie papieżowi świeckiego terytorium w pełne władanie ustanowiło podwaliny niezależności Kościoła Katolickiego od władzy świeckiej, w przeciwieństwie do Kościoła Prawosławnego, który takiej wolności nigdy nie otrzymał. Papieże, rywalizując o władzę z monarchami świeckimi Europy, przyczynili się do obalenia w niej systemu monarchii patrymonialnych i ograniczenia władzy monarchów na rzecz przedstawicielstw społeczeństwa, co nazywamy monarchią stanową.

 • 800 r. - Koronacja cesarska Karola Wielkiego

  Przywrócenie w Europie idei uniwersalnego cesarstwa, jednoczącego chrześcijan zachodu, stało się początkiem idei pokojowego ustabilizowania sytuacji politycznej kontynentu podzielonego na wiele zwalczających się państw.

 • 988 r. - Chrzest Rusi w obrządku prawosławnym

  Przyjęcie przez władców Rusi chrztu w obrządku bizantyjskim trwale zdecydowało o przynależności Europy Wschodniej do odrębnego kręgu kulturowego, w którym, z racji używania alfabetu zwanego cyrylicą, znajomość pisma rozpowszechniła się znacznie szybciej i szerzej niż w kulturze łacińskojęzycznej Europy Zachodniej, gdzie języki mówione, długo nie posiadały swych odpowiedników w piśmie.

 • 1054 r. - Schizma Wschodnia

  Rozłam kościoła wschodniego i zachodniego, spowodowany rywalizacją o zwierzchnictwo w świecie chrześcijańskim między papieżem a patriarchą Konstantynopola zapoczątkował trwałe rozejście się kultur Europy katolickiej i prawosławnej.

 • 1122 r. - Konkordat Wormacki

  Konkordat zawiązany przez cesarza Henryka V i papieża Kaliksta II był czysto politycznym kompromisem, który zapoczątkował w dziejach Europy odgraniczenie od siebie, zarówno w życiu codziennym jak w systemach politycznych, świeckiej i religijnej sfery życia. W efekcie cywilizacja europejska najkonsekwentniej wyzwoliła się spod przemożnego wpływu religii, a władcy świeccy utracili mandat do rządzenia sumieniami poddanych.

 • 1265 r. - Zwołanie pierwszego parlamentu w Anglii

  Zwołanie pierwszego parlamentu było podstawą do budowy w Europie monarchii stanowych, w których społeczeństwo uzyskuje prawo do współrządzenia z monarchami.

 • 1346-1349 r. - Czarna śmierć w Europie

  Przybyła ze Wschodu zaraza dżumy wyludniła kontynent i znacznie obniżyła dochody szlachty, która poszukując źródeł odzyskania strat, stała się w XV-XVI wieku motorem zmian gospodarczych i społecznych w krajach europejskich. Kupcy, tracąc część rynku zbytu wśród zubożałych elit, przestawili się w znacznym stopniu na masową produkcję towarów tańszych, omijając ograniczające produkcję prawa cechowe za pomocą stworzenia systemu nakładczego, co zapoczątkowało kapitalizm w rzemiośle. Szok wywołany zarazą znacznie wzmógł w Europie zarówno krytyczny stosunek do kościoła katolickiego, jak i prześladowania Żydów oskarżanych o wywoływanie zarazy. Wśród ludności narodziła się też mania polowań na czarownice.

 • 1450 r. - Wynalezienie druku

  Druk został wynaleziony przez Johanna Gutenberga. Tańszy dostęp do słowa pisanego nie tylko ostatecznie wyzwolił kulturę spod kościelnego monopolu, ale też wpłynął na łatwiejszy i powszechniejszy obieg informacji - drukowane ulotki i pamflety stały się głównym narzędziem walki politycznej. Ponadto druk wymusił posługiwanie się w piśmie zrozumiałymi dla ogółu językami narodowymi, w odróżnieniu do łaciny, w której dotychczas spisywano księgi.

 • 1453 r. - Zdobycie Konstantynopola przez Turków Osmańskich

  Wydarzenie to ostatecznie zamknęło historię pozostałości Cesarstwa Rzymskiego w Europie. Rolę obrońcy prawosławia przejęła odtąd Rosja. Turcy na trwałe zadomowili się na kontynencie, a bizantyjscy uczeni, nie chcąc żyć pod panowaniem islamu, wraz ze swymi księgozbiorami emigrowali do Włoch, przyczyniając się do rozpowszechnienia tam wiedzy antycznej, a tym samym do narodzin renesansu.

 • 1492 r. - Odkrycie Nowego Świata

  Krzysztof Kolumb wyruszył w podróż przez ocean, by odnaleźć nową drogę do Indii, przez przypadek okrywając dla Europy nowy kontynent - Amerykę. Rozpoczął się proces powstawania wymiany ogólnoświatowej czyli to, co dziś nazywamy globalizacją. Rozszerzył się też zasięg cywilizacji europejskiej i religii chrześcijańskiej.

 • 1517 r. - Wystąpienie Lutra w Wittenberdze

  Początek reformacji w Europie podkopał religijny monopol Kościoła Katolickiego, zmuszając go do odnowienia swej doktryny i praktyki, co nazywamy kontrreformacją. Protestancki etos pracy sprzyjał rozpowszechnianiu cech takich jak oszczędność, pracowitość i skromność. Nakaz znajomości Pisma Świętego zmusił gminy religijne do utrzymywania szkół podstawowych, co skutkowało znacznie wyższym stopniem podstawowego wykształcenia ludności państw protestanckich.

 • 1689 r. - Ustawa o Prawach

  Wprowadzenie w życie Ustawy o Prawach utworzyło w Anglii podwaliny monarchii parlamentarnej. Ten model ustrojowy, z faktycznym trójpodziałem władzy, ograniczoną rolą monarchy, przewagą rządu i parlamentu, z określoną procedurą wyłaniania rządu i zadaniami opozycji, legł u podstaw współczesnych europejskich demokracji parlamentarnych.

 • 1700-1721 r. - III Wojna Północna

  Rozegrała się pomiędzy Saksonią, Danią i Rosją a Szwecją. Dzięki tej wojnie Rosja zdobyła dostęp do kontaktów z Zachodem przez Bałtyk i awansowała do rangi jednego z najpotężniejszych mocarstw kontynentu.

 • 1783 r. - Uznanie niepodległości USA

  Zakończona sukcesem wojna trzynastu kolonii o niepodległość od korony brytyjskiej stworzyła pierwsze oparte na pisanej konstytucji państwo świata, w którym słabe bariery społeczne umożliwiały awans aktywnej jednostki niezależnie od jej urodzenia.

 • 26 sierpnia 1789 r. - Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela we Francji

  Na barkach rewolucji francuskiej wzniesiona została Deklaracja, będąca podstawowym dokumentem przewodzącym tworzeniu się demokratycznej Europy. Po raz pierwszy sformułowano tam katalog praw, dziś powszechnie uznawanych za naturalne i niezbywalne dla całej ludzkości.

 • 1804 r. - Wprowadzenie Kodeksu Cywilnego we Francji

  To dzieło Napoleona Bonaparte umocniło i rozpowszechniło w Europie zdobycze rewolucji francuskiej takie jak ślub cywilny, prawo do rozwodów, wolność osobistą chłopów, a także zniosło karę śmierci za homoseksualizm, wprowadziło pojęcie nienaruszalnej własności prywatnej i rozszerzyło w Europie stworzony we Francji katalog podstawowych praw człowieka.

 • 1814-1815 r. - Kongres wiedeński

  Spotkanie monarchów Europy w Wiedniu ustanowiło nowy polityczny ład europejski, zapoczątkowało próby stworzenia na kontynencie trwałego pokoju przez powołanie świętego Przymierza. Zadeklarowało też zakończenie handlu niewolnikami, co przyczyniło się w XIX wieku do zaniku niewolnictwa w koloniach europejskich.

 • 1848 r. - Wiosna Ludów

  Opublikowanie Manifestu komunistycznego przez K. Marksa i F. Engelsa rozpoczęło Wiosna Ludów w Europie. Odnowiła ona idee rewolucji francuskiej, przyczyniła się do uwłaszczenia chłopów i rozwinęła proces powstawania monarchii konstytucyjnych poza Wielką Brytanię. Jednoczesne wystąpienia powstającej warstwy robotniczej oraz pojawienie się ideologii marksizmu zaowocowały powstaniem szerokiego wachlarza postaw lewicowych, jak komunizm czy parlamentarna socjaldemokracja.

 • 1869 r. - Budowa Kanału Sueskiego

  Stworzenie tego skrótu na drodze z Europy do Azji, wraz z wynalezieniem chininy i rozpowszechnieniem statków parowych, umożliwiło państwom europejskim podjęcie w II połowie XIX wieku energicznego podboju kolonialnego.

 • 1871 r. - Proklamowanie zjednoczonego Cesarstwa Niemieckiego

  Proces zjednoczenia Niemiec zakończył się powstaniem w środku Europy silnego gospodarczo i demograficznie państwa, ekspansywnego w polityce międzynarodowej i zagrażającego odtąd pokojowemu ładowi w Europie.

 • 1891 r. - Encyklika Rerum novarum

  Papież Leon XIII stworzył tą encykliką podwaliny społecznej nauki Kościoła, odcinając się w kwestiach społecznych zarówno od liberalizmu, jak i socjalizmu. Od państwa papież domagał się zapewnienia pracownikom minimalnej płacy, trwałości zatrudnienia i niedzielnego odpoczynku, od robotników - poszanowania własności prywatnej przedsiębiorców, od pracodawców zaś pojednawczej i braterskiej postawy wobec zatrudnionych.

 • 1899 r. - I Konferencja Prawa Wojennego

  Międzynarodowa konferencja pokojowa w Hadze z udziałem 26 państw ustanowiła Stały Sąd Rozjemczy, zwany później Trybunałem Haskim. Sformułowała postulat pokojowego rozwiązywania sporów międzynarodowych, unormowała także zwyczaje i prawa obowiązujące podczas wojny.

 • 1902 r. - Pierwsze nadanie praw wyborczych kobietom

  Australia jako pierwsze suwerenne państwo świata nadała prawa wyborcze kobietom. Kraj ten powstał jako brytyjska kolonia karna, stąd w XIX wieku wśród jej białej populacji silna była przewaga liczebna mężczyzn nad kobietami. Wprowadzenie tam prawa wyborczego dla kobiet, choć wywalczone przez australijskie sufrażystki, było też efektem potrzeb demograficznych i gospodarczych tego młodego państwa.

 • 1904-1905 r. - Wojna rosyjsko-japońska o panowanie nad Koreą i Mandżurią

  Wygrana przez małą, lecz szybko zmodernizowaną Japonię wojna z potężnym mocarstwem europejskim zapoczątkowała ekspansję tego kraju w basenie Pacyfiku. Była też pierwszym w historii nowożytnej przykładem pokonania państwa europejskiego przez kraj azjatycki, co w ogromnym stopniu wpłynęło na wzrost aspiracji antykolonialnych wśród elit ludów Azji.

 • 28 czerwca 1914 r. - Zamordowanie arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie

  Zapoczątkowana tym wydarzeniem Wielka Wojna zmieniła ład światowy, obalając w Europie stare monarchie Niemiec, Austro-Wegier i Rosji. Diametralnie wpłynęła ona zarówno na postawy ludzi wobec wojny, ale też umocniła wśród ludności pozaeuropejskiej dążenia niepodległościowe.

 • 7 listopada 1917 r. - Szturm bolszewików na Pałac Zimowy w Piotrogrodzie

  Komunistyczny przewrót w Rosji zniszczył kształtujący się tam po rewolucji lutowej system demokratyczny i legł u podstaw powstania komunistycznego Związku Radzieckiego w 1922 roku.

 • 28 czerwca 1919 r. - Traktat wersalski

  Traktat ten był głównym układem pokojowym, który zakończył Wielką Wojnę. Został zawarty podczas paryskiej konferencji pokojowej, trwającej od 18 stycznia 1919 roku do 21 stycznia 1920 roku. Brało w niej udział 27 zwycięskich państw, co ostatecznie przyczyniło się do zmian granicznych i demilitaryzacji Niemiec.

Pochodzenie odmugolskie: mugol, charłak, mugolak

Sama w sobie, hierarchia czystości krwi jest stosunkowo łatwa do pojęcia i można ją w przystępny sposób przedstawić, co zrobimy w tym rozdziale przy pomocy odpowiedniej tabeli. Niemniej jednak, zanim się do tego zabierzemy, warto pochylić się na kilka chwil nad odpowiednim nazewnictwem, które często przewija się nie tylko w naukowych wywodach na tematy mugoloznawcze, ale też w codziennym życiu i niestety zdarza się, że wiele osób nie radzi sobie z poprawnym wykorzystaniem tych terminów. Aby zapobiec błędom, przybliżmy sobie kilka bazowych definicji.

 • Mugol

  Człowiek, który nie posiada zdolności magicznych i nie jest w stanie w żaden sposób ich u siebie rozwinąć. Pochodzi z rodziny podobnych mu, niemagicznych osób. Wobec mugoli stosowane są środki ostrożności mające na celu odwrócenie uwagi od świata czarodziejów, co nadzorowane jest przez Ministerstwo Magii.

 • Charłak

  Osoba pozbawiona czarodziejskich zdolności, podobnie jak mugol, ale urodzona w rodzinie czarodziejów. Ludzie tacy są stosunkowo rzadkim zjawiskiem, a wiele czarodziejskich rodzin, szczególnie tych uznawanych za czystokrwiste, wstydzi się obecności charłaków w swych drzewach genealogicznych, co jest postępkiem cechującym się wyjątkowym brakiem empatii. Charłak należy do społeczności czarodziejskiej, choć nie potrafi czarować, zna świat magiczny, najczęściej potrafi też zobaczyć rzeczy, do których mugole nie mają dostępu. Charłaków nie wyłącza się ze społeczności czarodziejskiej, chociaż często traktowani są jak obywatele drugiej klasy, dajmy na to: Brytyjskie Ministerstwo Magii nie prowadzi ewidencji ich urodzeń. Pojawiają się też próby zintegrowania charłaków ze społecznością mugoli, dzięki czemu nie mieliby oni doświadczać tylu zniewag co w świecie czarodziejów i wieść spokojne, normalne życie.

 • Mugolak

  Termin ten określa czarownicę lub czarodzieja, który urodził się z dwojga niemagicznych rodziców, najczęściej mugoli. Zdolności magiczne mugolaków nie wydają się dotknięte przez pochodzenie - tak naprawdę wielu z nich znajdowało się wśród najpotężniejszych czarownic i czarodziejów świata. Ilość mugolaków w czarodziejskiej populacji wzrasta ustawicznie, podczas gdy rody czystej krwi tracą stopniowo na liczebności. Uważa się, że dzieci z mugolskich rodzin dziedziczą magiczną moc po dalekich przodkach, którzy muszą wywodzić się od charłaków lub czarodziei i dzięki temu magia w danej rodzinie odnawia się niespodziewanie wiele pokoleń później, w postaci mugolaka.

Status krwi a zdolności magiczne

Jak widać na umieszczonej poniżej tabeli, choć wielu wielu czarodziejów zdaje się tego faktu nie dostrzegać, każdy jest w jakimś stopniu połączony z mugolami, nawet przedstawiciele rodzin o najczystszej krwi. W każdej bowiem rodzinie zdarzają się przypadki narodzin dzieci bez uzdolnień magicznych - charłaki, choć nie rodzą się często, są linią łączącą światy mugoli i czarodziejów od niepamiętnych czasów. Poniższa rozpiska prezentuje podziały krwi oraz zdolności magicznych wśród ludzi, dodając odpowiednie określenia do konkretnych wytycznych.

RODZIC A
RODZIC B
MAGICZNE
NIEMAGICZNE
CZYSTA
CZYSTA
CZYSTA
CHARŁAK
CZYSTA
SZLACHETNA MIESZANA
SZLACHETNA MIESZANA
CHARŁAK
CZYSTA
MIESZANA
SZLACHETNA MIESZANA
CHARŁAK
CZYSTA
PÓŁKRWI
MIESZANA
CHARŁAK
CZYSTA
MUGOLAK
MIESZANA
CHARŁAK
CZYSTA
CHARŁAK
PÓŁKRWI
CHARŁAK
CZYSTA
MUGOL
PÓŁKRWI
CHARŁAK
SZLACHETNA MIESZANA
SZLACHETNA MIESZANA
SZLACHETNA MIESZANA
CHARŁAK
SZLACHETNA MIESZANA
MIESZANA
MIESZANA
CHARŁAK
SZLACHETNA MIESZANA
PÓŁKRWI
MIESZANA
CHARŁAK
SZLACHETNA MIESZANA
MUGOLAK
MIESZANA
CHARŁAK
SZLACHETNA MIESZANA
CHARŁAK
PÓŁKRWI
CHARŁAK
SZLACHETNA MIESZANA
MUGOL
PÓŁKRWI
CHARŁAK
MIESZANA
MIESZANA
MIESZANA
CHARŁAK
MIESZANA
PÓŁKRWI
MIESZANA
CHARŁAK
MIESZANA
MUGOLAK
MIESZANA
CHARŁAK
MIESZANA
CHARŁAK
PÓŁKRWI
CHARŁAK
MIESZANA
MUGOL
PÓŁKRWI
CHARŁAK
PÓŁKRWI
PÓŁKRWI
MIESZANA
CHARŁAK
PÓŁKRWI
MUGOLAK
MIESZANA
CHARŁAK
PÓŁKRWI
CHARŁAK
MIESZANA
CHARŁAK
PÓŁKRWI
MUGOL
PÓŁKRWI
CHARŁAK
MUGOLAK
MUGOLAK
PÓŁKRWI
CHARŁAK
MUGOLAK
CHARŁAK
PÓŁKRWI
CHARŁAK
MUGOLAK
MUGOL
PÓŁKRWI
CHARŁAK
CHARŁAK
CHARŁAK
MUGOLAK
CHARŁAK
CHARŁAK
MUGOL
MUGOLAK
MUGOL
MUGOL
MUGOL
MUGOLAK
MUGOL

Mugole w świetle prawa czarodziejskiego

Mugole, a przynajmniej większość z nich, nie zdaje sobie sprawy z istnienia magii. Czarodzieje wdrażają niemagicznych w swoje tajemnice tylko w szczególnych wypadkach, na przykład kiedy w rodzinie mugolskiej rodzi się magicznie uzdolnione dziecko i rodzice takowego muszą być o tym fakcie poinformowani w odpowiednim stopniu. Jest to jednak wyjątek od reguły, która usankcjonowana jest kodeksem prawnym czarodziejów. Naszym obowiązkiem wobec społeczności magicznej jest bowiem utrzymanie magicznego świata w tajemnicy przed ludźmi nieposiadającymi zdolności czarowania.

Międzynarodowy Kodeks Tajności

Kodeks Tajności to zbiór praw, który został po raz pierwszy podpisany w 1689 roku, a następnie oficjalnie uchwalony w 1692, jako obowiązujący powszechnie, na całym świecie. Kodeks został spisany przez Międzynarodową Konfederacje Czarodziejów w celu zapewnienia ochrony wspólnocie czarodziejskiej. Kodeks został wprowadzony z powodu szczególnie prominentnego w tamtych czasach prześladowania dzieci czarodziejów przez mugoli, polowań na czarownice, nasilających się zamachów przeprowadzanych przez mugoli, a nawet rosnącej liczby zamordowanych mugoli, którzy wzięci za czarownice, poddawani byli szczególnie przez grupy religijne torturom i przesłuchaniom.

Według ustaleń Kodeksu każdy kolejny Minister Magii jest odpowiedzialny za ukrywanie obecności magicznej społeczności na terenie własnego kraju. To właśnie Minister dzierży odpowiedzialność za takie kwestie jak kontrola nad magicznymi stworzeniami, zahamowanie jawnych przejawów magii wśród niepełnoletnich, czy zapewnienie, że magiczne rozgrywki są prowadzone bez narażenia na bycie odkrytymi

Międzynarodowy Kodeks Tajności, K73 §2: „Każda czarodziejska, rządząca instytucja będzie odpowiedzialna za ukrycie, opiekę i kontrolę nad wszystkimi magicznymi stworzeniami, istotami oraz duchami zamieszkującymi wewnątrz granic danego terytorium. Jeśli którekolwiek z tych stworzeń wyrządzi krzywdę osobie ze społeczności mugoli albo zwróci na siebie ich uwagę, czarodziejska instytucja będzie poddana śledztwu dyscyplinarnemu prowadzonemu przez Międzynarodową Konfederację Czarodziejów.”

Pogwałcenia Kodeksu, takie jak używanie magii przed mugolami bez ważnego ku temu powodu, są rozwiązywane przez Ministra oraz Wizengamot, przewidując kary dla popełniających przestępstwo łamania ustalonych przez Konfederację zasad.

III Przygotowanie do Okropnie Wyczerpujących Testów Magicznych

Dalsze podrozdziały zapoznają młodych czarodziejów z przeróżnymi ciekawostkami z życia mugoli, których poznanie wymagane jest, by móc skutecznie mierzyć się z wyzwaniem Okropnie Wyczerpujących Testów Magicznych organizowanych dla absolwentów Hogwartu po ukończeniu siódmej klasy, a co za tym idzie - być może kontynuować karierę specjalisty od mugoloznawstwa w dalszych latach życia, być może nawet na prestiżowym stanowisku w Ministerstwie Magii. Uczniowie przeczytają tu, między innymi, o mugolskich tradycjach, systemie szkolnictwa w Wielkiej Brytanii, czy wynalazkach, które zrewolucjonizowały niemagiczny świat.

Życie codzienne mugoli

Życie mugoli pozornie różni się od życia czarodziejów tylko pod jednym względem - brak w nim magii. Niektórzy mogliby więc sądzić, że codzienność niemagicznych mieszkańców Wielkiej Brytanii będzie bardzo podobna do tej, z jaką stykają się czarodzieje, nic jednak bardziej mylnego. Życie pozbawione zaklęć pomagających w pracach domowych, komunikacji, czy transporcie, wymogło na mugolach postęp techniczny, który w czarodziejskich społecznościach nigdy nie był tak naprawdę potrzebny. Potrzeba stała się dla niemagicznego świata prawdziwą matką wynalazków, z których wiele jest dla czarodziejów naprawdę ciężkich do pojęcia, czy użytkowania.

Edukacja mugoli w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii mugole mają obowiązek posyłania swoich dzieci do szkół i zapewniania im podstawowej edukacji, co nazywane jest obowiązkiem szkolnym. Obejmuje on wszystkie dzieci, które ukończyły piąty roku życia. Każde dziecko, które skończyło już pięć lat idzie do szkoły w najbliższym semestrze, jaki się po tych urodzinach rozpoczyna - 31 sierpnia, 31 grudnia lub 31 marca. Zdarza się też, że dzieci rozpoczynają edukację wcześniej, o czym zadecydować mogą ich rodzice. Obowiązek szkolny trwa przynajmniej dziewięć lat.

 • Primary School, wiek: 5-11

  Pierwszy krok w edukacji dziecka obejmuje podstawowe umiejętności takie jak nauka pisania i czytania.

 • Secondary School, wiek: 11-14

  Secondary School dzieci rozpoczynają w tym samym wieku, w jakim młodzi czarodzieje udają się do Hogwartu, a poziom nauczania porównać można z poziomem wczesnego przygotowania do SUMów.

 • Further Education, wiek: 14-18

  Zdarza się również, że ten poziom określany jest mianem College. Jest to etap edukacji późniejszej, która nie jest już obowiązkowa. Mugolska młodzież coraz częściej decyduje się edukować dalej, chcąc zapewnić sobie lepszy byt i poszerzyć horyzonty. Jest to etap porównywalny z przygotowaniem do OWUTEMów w Hogwarcie.

 • Higher Education, wiek: 18+

  Edukacja wyższa to przede wszystkim uniwersytety prywatne, na które idą najbogatsi. Choć coraz częściej zdarzają się i przypadki biedniejszych studentów, którzy uczą się dzięki stypendium. Członkowie magicznej społeczności rzadko podejmują się dalszej edukacji w podobnych instytucjach, stawiając raczej na staże i przygotowanie do zawodu.

Tradycje, święta i zwyczaje

W tym podrozdziale uczniowie będą mogli zapoznać się z najważniejszymi świętami mugolskimi obchodzonymi przede wszystkim na terenie Wielkiej Brytanii, a także tradycjami, które takowym świętom towarzyszą.

 • Boxing Day

  Boxing Day to święto obchodzone 26 grudnia. Nazwa święta pochodzi od tradycji średniowiecznej, kiedy to służba oraz biedni obdarowywani byli upominkami zapakowanymi w pudełka. W tym dniu ludzie obdarowują się nawzajem prezentami.

 • Boże Narodzenie

  W Zjednoczonym Królestwie święta Bożego Narodzenia rozpoczynają się 24 grudnia, podobnie co czarodziejskie obchody Yule. W wigilijny wieczór dzieci zawieszają na kominku lub łóżkach specjalne kolorowe skarpety, by następnego ranka znaleźć w nich prezenty. 25 grudnia, w Dzień Bożego Narodzenia, cała brytyjska rodzina zbiera się na uroczystej kolacji, na której podawany jest pieczony indyk a na deser obowiązkowo pudding. Boże Narodzenie jest chrześcijańską tradycją, które zastąpiło pogańskie święto przesilenia.

 • Dzień Guya Fawkesa

  Dzień Guya Fawkesa to święto ludowe obchodzone hucznie 5 listopada, w rocznicę wykrycia spisku prochowego Guya Fawkesa, który próbował wysadzić Parlament w 1605 roku. Tradycją tego dnia jest palenie kukieł wyobrażających Guya Fawkesa, a także pokazy ogni sztucznych oraz festyny.

 • Dzień Pamięci

  Remembrance Day to angielskie święto obchodzone na cześć żołnierzy poległych w Wielkiej Wojnie. Obchodzone jest 11 listopada. Cześć zabitym oddawana jest dwuminutową ciszą. Inną nazwą tego dnia jest Poppy Day. Nazwa związana jest z noszeniem tego dnia maków przypiętych do ubrania na znak pamięci.

 • Dzień Świętego Andrzeja

  Święty Andrzej jest patronem, między innymi, Szkocji. Szkoci obchodzą święto poświęcone jego wspomnieniu dnia 30 listopada. Korzenie święta pochodzą jeszcze z czasów, kiedy czarodzieje żyli otwarcie wśród mugoli, często wiąże się więc z pogańskimi tradycjami.

 • Dzień Świętego Dawida

  Święty Dawid jest patronem Walii. Jego dzień jest hucznie obchodzony w tej części Wielkiej Brytanii 1 marca. Organizowane są wówczas liczne jarmarki, koncerty oraz tradycyjne uczty. Symbolami święta są piwo i ciasta z rodzynkami.

 • Dzień Świętego Jerzego

  Święty Jerzy jest patronem wielu państw takich jak Anglia, Niemcy czy Szwecja. Nie jest on, co prawda, uznawany za postać historyczną, ale przypisuje mu się legendę, w której pokonał smoka terroryzującego miasto. Wdzięczni mieszkańcy porzucili pogaństwo na rzecz chrześcijaństwa, które Jerzy wyznawał. Tradycjami wiążącymi się z tym świętem w Anglii jest między innymi noszenie czerwonej róży oraz wywieszanie flagi z krzyżem Świętego Jerzego. W dniu Świętego Jerzego, 23 kwietnia, organizowane są także liczne parady.

 • Dzień Świętego Patryka

  Irlandzkie święto narodowe i religijne obchodzone 17 marca, będące wspomnieniem patrona tego kraju - świętego Patryka. Najważniejszą tradycją obchodów dnia św. Patryka jest noszenie ubrań w kolorze zielonym. Zieleń to narodowy kolor Irlandii, nawiązujący do trawiastego krajobrazu wyspy i symbolizujący koniczynę przypisywaną jego patronowi. Irlandczycy w wielu miastach organizują festyny i uliczne pochody, w których dominuje właśnie zieleń.

 • Hallowen

  Halloween, czyli Wigilia Wszystkich Świętych obchodzona jest 31 października. Halloween jest pogańskim świętem wywodzącym się z czasów, gdy mugole wiedzieli o istnieniu magii. Kolorami święta są czarny i pomarańczowy. Tradycyjne zwyczaje łączące się z tym świętem to, na przykład: łapanie zębami pływających jabłek, przebieranie się w stroje duchów, wampirów czy czarownic, jak również trick or treating, czyli chodzenie po domach i zbieranie słodyczy, grożąc domownikom psikusami.

 • Tłusty Czwartek

  Dzień ten poprzedza Wielki Post. Zwany także Pancake Day, rozpoczyna się zawsze o godzinie jedenastej, dźwiękiem dzwonów najbliższego kościoła. Tłusty Czwartek świętuje się obżarstwem, a popularnymi potrawami są słodkie smażone pierożki oraz popularne w Szkocji festy cock - mielone mięso, zawijane na kształt naleśnika, a następnie zapiekane.

 • Walentynki

  Święto zakochanych przypada na 14 lutego. Nazwa pochodzi od świętego Walentego, patrona zakochanych. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne, często pisane wierszem. Dzień ten stał się również okazją do obdarowywania siebie nawzajem drobnymi upominkami.

 • Wielkanoc

  Kościół Katolicki zwykle obchodzi Wielkanoc w kwietniu. Jest to wiosenne święto chrześcijan, świętujące zmartwychwstanie ich bóstwa, jego zwycięstwo nad śmiercią i grzechem. Na Wielkanoc mugole spożywają jajka, które są symbolem nowego życia. W Niedzielę Wielkanocną mugole spotykają się bliskimi na świątecznym śniadaniu, po którym dzieci otrzymują słodycze, a czasami szukają ukrytych w domu lub ogrodzie czekoladowych jajek.

Mugolskie wynalazki

Życie bez magii wymusiło na mugolach wynalezienie różnych przedmiotów i maszyn, które mogłyby pomagać im w prostych, codziennych czynnościach, do których czarodzieje używają zwykle zaklęć lub zauroczonych przedmiotów. W tym podrozdziale uczniowie będą mieli szansę przeczytać o takich właśnie mugolskich wynalazkach.

 • Papier - I wiek

  Wszyscy wiedzą chyba, czym jest papier. Warto też pamiętać, że jest on wynalazkiem mugolskim, użytym po raz pierwszy w Chinach, około 105 roku naszej ery. Proces wytwarzania papieru zaczynał się od gotowania surowych włókien roślinnych, takich jak konopie lub bawełna, aż włókna zamieniły się w papkę. Następnie należało rozsmarować przygotowany specyfik na siatce umocowanej w drewnianej ramie i umieścić go w wodzie. Po podniesieniu ramy woda ściekała, na siatce pozostawała zaś cienka warstwa pulpy. Po jej wysuszeniu otrzymać można było kartkę papieru.

 • Pralka - XIX wiek

  Pralki to maszyny, które po zapakowaniu do nich brudnych ubrań i zalaniu ich wodą ze specjalnym płynem czyszczącym, piorą zawartość do czysta. Pierwsza pralka została zbudowana przez J. Kinga w 1851r. Jej działanie opierało się na wykorzystaniu pary, a zasada działania znacznie odbiegała od naśladowania ręcznych czynności. Jedną z pierwszych była pralka z bębnem z emaliowanego drewna, która została zbudowana w 1907 roku przez Alvę Fishera. Przez kilka następnych lat ta pralka była udoskonalana na przykład poprzez poziome lub pionowe ustawienie bębna, zmianę szybkości obrotów i tak dalej.

 • Prasa drukarska - XV wiek

  Po wynalezieniu papieru ludzie próbowali różnych metod pisania, próbując usprawnić proces kopiowania ksiąg. W 1438 roku niemiecki złotnik Johanes Gutenberg pomyślał o wykonaniu liter, które można by wielokrotnie wykorzystać i przestawiać w celu utworzenia nowego słowa. Zbudował on maszynę nazwaną prasą, która mogła wydrukować - odcisnąć na papierze - cała stronę na raz. Prasa sprawiała, że praca szła szybciej, a druk był lepszej jakości niż przy wykorzystaniu starszych metod, rozpowszechniając w ten sposób drukowanie książek bardziej, niż kiedykolwiek wcześniej.

 • Radio - XIX-XX wiek

  Włoch Guglielmo Marconi skonstruował w 1896 roku pierwszy bezprzewodowy telegraf, umożliwiający wysyłanie wiadomości składających się z kropek i kresek na duże odległości. Później inni wynalazcy ulepszyli ten system - udało im się przesłać muzykę i głos ludzki. Obecne radia to nieduże pudełka, z których mogą dobiegać dźwięki nagrywane w zupełnie innej części kraju i dystrybuowane na duże odległości. Pierwsza audycja radiowa została nadana w grudniu 1906 roku, a jej stacja nadawcza znajdowała się na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Na statkach i w domach położonych w odległości do 25 kilometrów od stacji ludzie mogli wysłuchać audycji o Bożym Narodzeniu.

 • Samochód - XVIII-XIX wiek

  Samochód to pojazd podobny do dorożki, ale napędzany maszynowo, bez pomocy koni, czy magii. Pierwsze automobile posiadały z przodu kocioł wypełniony wodą, która w wyniku podgrzewania zaczynała przekształcać się w parę, poruszającą silnik pojazdu. Później wyposażono samochody w silniki spalinowe, co znacząco zmieniło wygląd samochodów. Pierwszy samochód został skonstruowany przez Francuza Mikołaja-Józefa Cugnota.

 • Samolot - XIX-XX wiek

  Samolot to maszyna, która pozwala mugolom na wznoszenie się w powietrze bez udziału magii. Zazwyczaj jest to ogromne pudło o opływowych kształtach, z dwoma skrzydłami po bokach pojazdu i śmigłem na dziobie. Pierwszy lot samolotem odbył się w 1897 roku i dokonał go Francuz Clement Ader. Jego latająca maszyna wyposażona była w silnik parowy. Nieco później bracia Wright skonstruowali samolot z silnikiem napędzanym benzyną. Pierwszy zakończony powodzeniem lot braci Wright odbył się w 1903 roku, w Stanach Zjednoczonych. Ich maszyna, Wright Flyer, wzniosła się na wysokość 284 metrów i utrzymała w powietrzu na zaledwie minutę.

 • Silnik parowy - XVIII wiek

  Przed powstaniem silników pojazdy i urządzenia napędzane były siłą mięśni - na przykład za pomocą koni ciągnących dorożki. Silniki, specjalistyczne maszyny pozwalające spalać węgiel tak, by otrzymywać za jego pomocą energię w postaci rozgrzanej pary, pozwalały na budowanie nowych rodzajów maszyn, takich jak lokomotywy i samochody, a także poruszać korbami i wałkami w fabrykach, wykonując pracę o wiele szybciej niż mogli to robić ludzie. Silnik parowy przyczynił się w znacznym stopniu do wprowadzenia w życie brytyjskiej Rewolucji Przemysłowej.

 • Telefon - XIX wiek

  Amerykanin Graham Bell opracował aparat, dzięki któremu możliwe jest rozmawianie z drugą osobą na głos przy pomocy dwóch połączonych specjalnym kablem pudełek, nawet jeśli osoba ta nie znajduje się w tym samym pomieszczeniu co my. Ba! Może znajdować się nawet po drugiej stronie kraju! Wynalazek oparty jest na tym, że powietrze, tak samo jak woda, faluje pod wpływem dźwięków, na przykład takich jak mowa ludzka. Bell zmienił te fale w specjalne impulsy, dzięki którym można je przesyłać na ogromne odległości, tworząc sieć telefoniczną, która z całą pewnością potrafi być dużo wygodniejszym rozwiązaniem na szybkie porozumiewanie się, niż wysyłanie listów - czy to mugolską pocztą, czy przez sowę.